• Półkolonia zimowa ferie 2018

Półkolonie letnie

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ

 

 
   

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ

29.06 – 21.08.2015

 

Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie stacji narciarskiej Ryterski Raj oraz w otoczeniu jednego z piękniejszych miejsc na Sądecczyźnie w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Półkolonia polega na organizacji zajęć sportowych: narciarskich (głównie ), rowerowych , rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wycieczek pieszych po terenie Rytra i jego okolicach.

 1. Regulamin półkolonii letniej w Ryterskim Raju obowiązuje:
  • wszystkich uczestników półkolonii,
  • rodziców i opiekunów,
  • kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.
 2. Organizacja półkolonii: Półkolonia trwa w okresie od 29 czerwca do 21 sierpnia 2015r.
 3. Półkolonia odbywa się w dwutygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku przez 10 dni roboczych w godzinach od 8.30 do 16.00.
 4. Zapisy na półkolonie odbywają się od czerwca 2015. Zapisu można dokonać tylko za przekazaniem wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnika oraz podpisanej przez Rodzica/Opiekuna/ ankiety uczestnika półkolonii. Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona, dlatego po zaakceptowaniu uczestnictwa dziecka (formularz zgłoszeniowy ) należy uiścić opłatę za półkolonię na konto organizatora wskazane w/w formularzu.

Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 6-15 lat

Miejsce prowadzenia zajęć: Stacja Narciarska Ryterski Raj, 33-343 Rytro 302

Terminy:

TURNUS I    29.06.2015 –  10.07.2015

TURNUS II   13.07.2015 –  24.07.2015

TURNUS III  27.07.2015 –  07.08.2015

TURNUS IV   10.08.2015 –  21.08.2015

 

  • Organizatorem półkolonii jest szkoła narciarska Ryter-SKI oraz Fundacja „Żyj aktywnie”.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników!
  • Odpłatność uczestników: półkolonia jest płatna 650 złotych za każdy turnus,
  • Formularz zgłoszeniowy, Ankieta uczestnika Półkolonii – to dokumenty potwierdzający zgłoszenie dziecka na półkolonię,
  • Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów narciarstwa oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu,
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,
   a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców .
  • Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń
   i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
  • Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora,
  • Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
  • Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
  • Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii:
   • ramowy zostanie przedstawiony na stronie www.akademia-narciarska.pl
   • szczegółowy zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć.
  • W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie oraz obiad dwudaniowy,
  • Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez uczestników,
  • Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć,
  • Podczas półkolonii letniej uczestnicy mogą korzystać z własnych rowerów, łyżworolek i obowiązkowo kasków.
 1. Kadra:

Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

  • Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.
  • Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne
   w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
  • Opiekun ma obowiązek:
  •  Zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników półkolonii będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.
  • Prowadzenia dziennika zajęć.
  • Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia.
  • Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki.
  • Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku.
  • Poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii.
  • Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia
  • Po zakończeniu zajęć półkolonii Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć.
 1. Rodzice:
  • są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć.
  • są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca transportu na wypoczynek i z powrotem.
  • w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
  • w przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce transportu rodzice są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
 2. Uczestnicy:
  • Uczestnicy mają prawo do:
   • spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku
   • uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych - podczas półkolonii
   • wnoszenia próśb i skarg do wychowawców
   • uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub Kierownika półkolonii.
   • Rezygnacji z półkolonii i zwrotu kosztów przez organizatora (z powodu np. choroby proporcjonalnie do ilości już odbytych dni )
 • Uczestnicy mają obowiązek:
  • Każdy uczestnik musi posiadać kask podczas półkolonii w trakcie jazdy na rowerze, zgodnie z przepisami (we własnym zakresie)!
  • wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia
  • przestrzegać regulaminu
  • dbać o czystość i porządek
  • przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę.
  • zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach
   (w przypadku samodzielnego powrotu do domu)
  • mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie
  • dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.
  • każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież letnią, czapkę
   z daszkiem, krem chroniący przed słońcem, oraz strój na pływalnię.
  • Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
  • Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
   •  Upomnienie przez wychowawcę
   •  Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych
   •  Powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu
   • Wykluczenie z półkolonii.
  • Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów
   i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach,
  • W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
  • Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii letniej w Ryterski Raju.

 

 

 

 

NIEZAPOMNIANA PRZYGODA – SPORT - NAUKA – BEZPIECZEŃSTWO